Vítejte na stránkách mateřské školy V Zahradách

Den v MŠ

Provoz MŠ 6:00 – 16:30 hodin

MŠ se otevírá, a to z bezpečnostních důvodů a dále dle domluvy rodičů s učitelkou od – do:
6:00 - 8:30 (dále dle domluvy s učitelkou na kmenové třídě)
12:20 - 12:45 vyzvedávání dětí po obědě
14:45 - 16:30 rozcházení dětí

Děti se scházejí na třídě Berušek a Broučků v době od 6:00 do 7:00 hodin a pak přecházejí do svých kmenových tříd.
Děti se rozcházejí na třídě Zajíčků nebo Kuřátek a to od 15:30 do 16:30 hod (sledujte prosím informační cedulky na dveřích třídy vašich dětí), předtím se rozcházejí na svých kmenových třídách.

Režim  dne   

6:00 - 8:30
  • Scházení dětí, tvořivé činnosti a hry dětí, tělovýchovné chvilky a různé pohybové aktivity, esteticko-výchovné činnosti, komunikace s dětmi i učitelkou, realizace plánovaných činností, tvůrčí realizace nápadů dětí, každodenní rituály, ranní kruh, individuálně plánované činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální a morální rozvoj, na rozvoj řeči a upevňování správné výslovnosti. Speciální oční třídy celodenní ortopticko - pleoptická reedukace.
8:30 - 8:50
  • Pohybová aktivita - pohybové hry, pohyb s doprovodem dětských říkánek, cvičení s využitím sportovního náčiní a pomůcek, cvičení s prvky dětské jógy, relaxace.
8:50 - 9:20
  • Svačina – samoobslužným způsobem u dětí starších, mladším dětem pomáhají učitelky, speciální třídy: zraková hygiena - brýle.
9:20 - 9.45
  • Pokračování či dokončení činností, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, hodnocení činností, návrhy dětí na další den.
9:50 - 11:50
  • Osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, pobyt venku, při kterém probíhají spontánní a řízené činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy).
11:50  - 14:20
  • Oběd a osobní hygiena dětí, poslech četby z knih, rozbor četby, poslech relaxační hudby, odpočinek na lehátku – respektujeme rozdílné potřeby dětí, individuální činnost s předškoláky. 
14:30 - 16:30
  • Odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci.
Stanovený základní denní režim je flexibilní a reaguje plně na potřeby dané skupiny dětí, přičemž je nutné jen dodržet 3 hodinové intervaly mezi jídly. Zároveň je plně otevřený v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.