Vítejte na stránkách mateřské školy V Zahradách

Den v MŠ

Provoz MŠ: 6:00 hodin – 16:30 hodin

MŠ se otevírá, a to z bezpečnostních důvodů a dále dle domluvy rodičů s učitelkou od – do:
6:00 hodin - 8:30 hodin  (dále dle domluvy s učitelkou na kmenové třídě)
12:15 hodin -12:45 hodin
14:45 hodin -16:30 hodin

Děti se scházejí na třídě Zajíčků od 6:00 do 7:00 hodin a pak přecházejí do svých kmenových tříd
Děti se rozcházejí na třídě Zajíčků a to od 16:00 do 16:30 hod. Režim  dne:

6:00- 8:30

-tvořivé činnosti a hry dětí, tělovýchovné chvilky a různé pohybové aktivity, esteticko-výchovné činnosti, komunikace s dětmi i učitelkou, realizace plánovaných činností, tvůrčí realizace nápadů dětí, každodenní rituály, ranní kruh, individuálně plánované činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální a morální rozvoj, na rozvoj řeči a upevňování správné výslovnosti

8:30- 9:00

-svačina – samoobslužným způsobem u dětí starších, mladším dětem pomáhají učitelky

9:00- 11:30

-pokračování či dokončení činností, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, hodnocení činností, návrhy dětí na další den osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, pobyt venku, při kterém probíhají řízené činnosti    a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a s důrazem na pohybové aktivity, seznamování      s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

11:30- 14:30

-oběd a osobní hygiena dětí, odpočinek dětí – respektujeme rozdílné potřeby dětí,otužování, odpolední svačina

14:30- 16:30

-volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci


Stanovený základní denní režim je flexibilní a reaguje plně na potřeby dané skupiny dětí, přičemž je nutné jen dodržet 3 hodinové intervaly mezi jídly. Zároveň je plně otevřený v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.